Insect Part2 SEM

12Gyrinidae26
1600x1269
470K

13Lampyridae100
1600x1278
511K

13Lampyridae100#3
1600x1278
398K

13Lampyridae100#2
1600x1278
512K

13Lampyridae30
1560x1254
411K

13Lampyridae35
1560x1246
452K

14Phalacridae48
1600x1278
543K

15Coccinellidae120
1600x1278
545K

15Coccinellidae200
1600x1278
436K

15Coccinellidae25
1600x1278
592K

15Coccinellidae50
1600x1278
426K

16Chrysomelidae40
1600x1286
499K

16Chrysomelidae220
1560x1254
451K

17Cassidinae20
1560x1191
394K

17Cassidinae44
1560x1218
430K

18Curculionidae100
1600x1278
586K

18Curculionidae70#1
1600x1278
730K

18Curculionidae70#2
1600x1278
644K

18Curculionidae70#3
1286x1600
564K

18Curculionidae75
1560x1246
561K

19Scolytidae150
1600x1278
269K

19Scolytidae72
1275x1600
522K